Struktūra

Lietuvių Fondo struktūra

Lietuvių Fondas kiekvienais metais ruošia metinius narių suvažiavimus, kuriuose yra pristatomos LF metinės ataskaitos, svarstoma, balsuojama įvairiais aktualiais Fondui klausimais. Kiekvienais metais  renkama Kontrolės komisija vienų metų kadencijai, renkami  LF tarybos nariai, trejus metus atstovaujantys LF interesams.

Kontrolės komisija, susidedanti iš trijų narių, peržiūri LF bylas bei dokumentus ir pateikia ataskaitą LF metinio narių suvažiavimo metu.

LF taryba, susidedanti iš 15 direktorių, Fondui vadovauja ištisus metus. Taryba renka pirmininkus, sekretorių, sudaro tokius specialius komitetus, kaip  Finansų, Įstatų, Pelno skirstymo ir Garbės komitetus, renkamus iš LF Tarybos narių tarpo.

LF Taryba renka LF tarybos pirmininką ir patvirtina LF valdybą, kuri vadovauja ir tvarko kasdieninius Fondo reikalus.

LF Valdyba skiria įgaliotinius lietuvių bendruomenėse  visoje šalyje, kurie koordinuoja lėšų rinkimą, pritraukia naujus narius  bei pristato Lietuvių Fondą vietinių renginių metu.

Pelno skirstymo komitetas yra atsakingas už paramos ir stipendijų paskirstymą. LF Taryba skiria tris narius (iš galimų šešių) Pelno skirstymo komitetui, likusius tris paskiria Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Pelno skirstymo komiteto nariais gali būti  tik LF Tarybos nariai. Pelno skirstymo komitetas peržiūri pateiktus prašymus ir, atsižvelgdami į balsų daugumą, priima galutinius sprendimus.

Stipendijų pakomitetis įvertina stipendijų prašymus ir rekomenduoja stipendijų gavėjus Pelno skirstymo komitetui.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress