Struktūra

Lietuvių Fondo struktūra

Lietuvių Fondas kiekvienais metais ruošia metinius narių suvažiavimus, kuriuose yra pristatomos LF metinės ataskaitos, svarstoma, balsuojama įvairiais aktualiais Fondui klausimais. Kiekvienais metais renkamas Kontrolės komitetas vienų metų kadencijai, renkami  LF tarybos nariai, trejus metus atstovaujantys LF interesams.

Kontrolės komitetas, susidedantis iš trijų narių, peržiūri LF bylas bei dokumentus ir pateikia ataskaitą LF metinio narių suvažiavimo metu.

LF taryba, susidedanti iš 15 direktorių, Fondui vadovauja ištisus metus. Taryba renka pirmininkus, sekretorių, sudaro tokius specialius komitetus, kaip  Finansų, Įstatų, Pelno skirstymo ir Garbės komitetus, renkamus iš LF Tarybos narių tarpo.

LF Taryba renka LF tarybos pirmininką ir patvirtina LF valdybą, kuri vadovauja ir tvarko kasdieninius Fondo reikalus.

Pelno skirstymo komisija yra atsakinga už paramos ir stipendijų paskirstymą. LF Taryba skiria tris narius (iš galimų šešių) Pelno skirstymo komisijai, likusius tris paskiria Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Pelno skirstymo komisijos nariais gali būti  tik LF Tarybos nariai. Pelno skirstymo komisija peržiūri pateiktus prašymus ir, atsižvelgdama į balsų daugumą, priima galutinius sprendimus.

Stipendijų pakomisė įvertina stipendijų prašymus ir rekomenduoja stipendijų gavėjus Pelno skirstymo komisijai.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress